ACTION 24 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (WHISTLEBLOWING)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εταιρεία μας «SPORT TV-ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε», που εδρεύει στην οδό Στουντίου αρ. 10-12, 4, ΤΚ 15126, ΑΦΜ 099789230, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλέφωνο επικοινωνίας 2107000707 ηλεκτρονική διεύθυνση : info@action24.gr, τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4990/2022 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής απάτης/διαφθοράς στο εργασιακό περιβάλλον και για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα πολιτική υιοθετείται σύμφωνα με τον Ν. 4990/2022 και εφαρμόζεται σε όλους τους εργαζόμενους ανεξάρτητα από την εργασιακή τους σχέση με την Εταιρεία.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

 1. «Αναφορά»: η προφορική ή γραπτή ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχή πληροφοριών, σχετικά με παραβιάσεις του παρόντος.
 2. «Αναφέρων»: το φυσικό πρόσωπο, που προβαίνει σε αναφορά, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις, τις οποίες απέκτησε στο πλαίσιο των εργασιακών δραστηριοτήτων του.
 3. «Αναφερόμενος»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο κατονομάζεται στην αναφορά, ως πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η παραβίαση ή που σχετίζεται με το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η παραβίαση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4990/2022.
 4. «Αντίποινα» οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση πράξη/παράλειψη η οποία συμβαίνει εντός του εργασιακού πλαισίου και η οποία προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει αδικαιολόγητη ζημία στον αναφέροντα ή να τον θέσει σε μειονεκτική θέση και συνδέεται με την αναφορά.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Τα πρόσωπα που υπάγονται στην παρούσα πολιτική ενθαρρύνονται να υποβάλουν άμεσα αναφορά εφόσον αντιληφθούν ότι εντός της Εταιρείας τελείται κάποιο από τα παρακάτω, ενδεικτικά αναφερόμενα, παραπτώματα:

 • Ø Απάτη
 • Ø Διαφθορά / Κατάχρηση εξουσίας
 • Ø Δωροδοκία, Παραβίαση πολιτικής δώρων
 • Ø Σύγκρουση Συμφερόντων
 • Ø Κλοπή, Υπεξαίρεση
 • Ø Πλαστογραφία
 • Ø Παραβίαση εμπιστευτικότητας και προσωπικών δεδομένων
 • Ø Νομιμοποίηση παράνομων εσόδων
 • Ø Παραβίαση νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό
 • Ø Παρατυπίες σε θέματα λογιστικής απεικόνισης οικονομικών στοιχείων
 • Ø Κατάχρηση των πόρων της Εταιρείας
 • Ø Παραβίαση σε θέματα ασφάλειας και υγείας
 • Ø Παραβίαση περιβαλλοντικής νομοθεσίας
 • Ø Παραβάσεις νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών
 • Ø Παραβάσεις σε θέματα ηλεκτρονικής ασφάλειας
 • Ø Βία και Παρενόχληση
 • Ø Διακριτική μεταχείριση
 • Ø Απειλή, Εκβίαση
 • Ø Εξύβριση, Συκοφαντική δυσφήμιση
 • Ø Παραβάσεις που θίγουν τη φήμη ή τον σκοπό της Εταιρείας.

Η πολιτική αναφορών δεν καλύπτει:

 • Ø Διαφωνίες σε θέματα που αφορούν πολιτικές και αποφάσεις της διοίκησης
 • Ø Προσωπικά θέματα και διαφωνίες με συναδέλφους ή Προϊσταμένους
 • Ø Φήμες

Πιο συγκεκριμένα αναφέροντες οι οποίοι τυγχάνουν προστασίας είναι:

Α) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μέτοχοι, όλοι οι εργαζόμενοι (νυν, πρώην και υποψήφιοι) της Εταιρείας, με πλήρη ή μερική, μόνιμη ορισμένου ή αορίστου χρόνου απασχόληση ή με άλλη σχέση εργασίας ή εντολής, καθώς και ασκούμενοι, αμειβόμενοι ή μη. Το ίδιο ισχύει και για όσους αναφέρουν παραβιάσεις βάσει πληροφοριών που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης ή σε άλλο στάδιο διαπραγμάτευσης πριν τη σύναψη σύμβασης.

Β) Τρίτα μέρη που συνδέονται συμβατικά με τον Οργανισμό, καθώς και οποιαδήποτε πρόσωπα εργάζονται υπό την εποπτεία και τις οδηγίες τους, στην αντίληψη των οποίων υπέπεσε κάποια παράνομη συμπεριφορά εντός του Οργανισμού και συγκεκριμένα σύμβουλοι, ανάδοχοι, εργολάβοι, υπεργολάβοι, προμηθευτές και πάσης φύσεως συνεργάτες, όπως επίσης και οι μέτοχοι αυτών.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

1. Η εταιρεία εγγυάται ασφαλείς και εύκολα προσβάσιμους διαύλους επικοινωνίας για την υποδοχή και εξέταση των αναφορών και την ενημέρωση των αναφερόντων και διευκολύνει τις σχετικές διαδικασίες. Ειδικότερα, αρμόδιο πρόσωπο που θα υποδέχεται, και θα διαχειρίζεται και θα διαβιβάζει στα αρμόδια όργανα της Εταιρείας τις αναφορές των ως άνω περιστατικών και στο εξής θα ονομάζεται Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) ορίζεται η κα Τρίμη Ευαγγελία. Η σχετική επικοινωνία θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

2. Η αναφορά υποβάλλεται επώνυμα ή ανώνυμα, γραπτώς, προφορικώς ή μέσω της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Εταιρείας.

3. Η αναφορά θα πρέπει να είναι σαφής, ορισμένη και να περιέχει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες, προκειμένου να καταστεί ευκολότερη η διερεύνηση της. Προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας και άλλες ευαίσθητες πληροφορίες που δεν σχετίζονται με το περιστατικό, δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στην Αναφορά και αν συμπεριληφθούν, διαγράφονται και δεν λαμβάνονται υπόψη.

4. Ο Αναφέρων έχει δικαίωμα να ενημερωθεί τόσο για την παραλαβή της Αναφοράς του (το αργότερο εντός 7 εργάσιμων ημερών) όσο και για το αποτέλεσμα της Διερεύνησης (το αργότερο εντός τριών μηνών).

5. Η παραλαβή, έρευνα από τον ΥΠΠΑ και διαχείριση των αναφορών από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας, διεξάγεται άμεσα και με αμεροληψία, με τρόπο που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και διασφαλίζοντας την προστασία της εμπιστευτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εμπλεκομένων που συλλέγονται κατά την ενάσκηση των ως άνω καθηκόντων. Τα ως άνω δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο σε σχέση με την εκάστοτε Αναφορά και με σκοπό να εξακριβωθεί η βασιμότητα ή μη της αναφοράς και να διερευνηθεί επαρκώς το συγκεκριμένο περιστατικό.

6. Η εταιρεία δεσμεύεται ότι τηρεί την υποχρέωση απαγόρευσης αντιποίνων κατά των αναφέροντων προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 17 Ν. 4990/2022.

7. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης η εταιρεία λαμβάνει τα κατά περίπτωση απαραίτητα, πρόσφορα και ανάλογα μέτρα σε βάρος του αναφερόμενου, προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ενδεικτικά τη σύσταση συμμόρφωσης, την αλλαγή θέσης, αλλαγή ωραρίου, αλλαγή τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας ή και την καταγγελία της σχέση απασχόλησης ή συνεργασίας, με την επιφύλαξη της απαγόρευσης της κατάχρησης δικαιώματος του άρθρου 281 ΑΚ.

8. Η εταιρεία και κάθε αρμόδιο πρόσωπο για την υποδοχή και διαχείριση καταγγελιών δεσμεύονται ότι θα παρέχουν τη συνεργασία και συνδρομή τους και κάθε σχετική πληροφορία στις αρμόδιες δημόσιες, διοικητικές και δικαστικές αρχές, εφόσον τους ζητηθεί από αυτές, που διατηρούν σε σχετικό φάκελο τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 4624/2019.

9. Η Εταιρεία επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε παράνομη ή αντιδεοντολογική συμπεριφορά. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, η Εταιρεία επιφυλάσσεται κάθε νομίμου δικαιώματος της για την δικαστική διεκδίκηση τυχόν αστικών και ποινικών αξιώσεων της.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η παρούσα Πολιτική έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και επικαιροποιείται από τον ΥΠΠΑ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την κοινοποίηση της στο προσωπικό της Εταιρείας. Για τυχόν ερωτήματα σχετικά με την συμμόρφωση με την παρούσα Πολιτική μπορείτε να συμβουλεύεστε τον ΥΠΠΑ στο whistleblowing@action24.gr.